Doc.No. Volume Publisher Year
07142 Vol.151 Gustav Fischer Verlag, New York 1997
07141 Vol.150 (01-05) Gustav Fischer Verlag, New York 1997
06245 Vol.143 Gustav Fischer Verlag, New York 1994
05235 Vol.142 Gustav Fischer Verlag, New York 1993
05234 Vol.141 Gustav Fischer Verlag, New York 1993
05233 Vol.140 Gustav Fischer Verlag, New York 1992
05232 Vol.139 Gustav Fischer Verlag, New York 1991
05231 Vol.138 Gustav Fischer Verlag, New York 1991